Hurtownia i Sklep motoryzacyjny

Warszawa

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy dla stałych klientów Jaro-Filtr

Za każde zebrane 100 pkt otrzymasz 20 zł rabatu brutto przy następnych zakupach lub w postaci faktury korygującej wystawionej przez nasz sklep motoryzacyjny w Warszawie. Punkty możesz gromadzić kupując odpowiednie produkty w hurtowni motoryzacyjnej Jaro-Filtr.


Regulamin promocji (programu lojalnościowego) firmy Jaro-Filtr Wrzosek Sp. J. z siedzibą w Warszawie

 1. Organizatorem promocji jest Spółka działająca pod firmą Jaro-Filtr Wrzosek Sp. J. z siedzibą w Warszawie (03-684), przy ul. Mechaników 12 c, wpisana do  Rejestru Przedsiębiorców powadzonego  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w warszawie pod numerem KRS  0000070529, zwana dalej Organizatorem.
 2. Promocja zostanie przeprowadzona w miejscu prowadzenia przez Organizatora działalności gospodarczej tj. w Warszawie (03-684), przy ul. Mechaników 12 c, zwanym dalej Sklepem.
 3. Promocja trwa od     do odwołania.
 4. Promocja przeznaczona jest dla Klientów Sklepu.
 5. Promocją objęte są towary będące w sprzedaży w Sklepie. Zestawienie towarów, które podlegają promocji wraz z liczbą punktów jakie przyznawane są za towar określonego rodzaju stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej potencjalnym uczestnikom w Sklepie.
 7. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dokonanie zakupów dowolnego produktu lub produktów, z wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, w ilości minimum 100 punktów, w okresie trwania promocji oraz pisemne potwierdzenie chęci uczestnictwa w promocji na formularzu dostępnym w Sklepie.
 8. Klient, który zadeklaruje chęć uczestnictwa w promocji zgodnie z pkt 7 Regulaminu, będzie co miesiąc informowany SMS na podany w zgłoszeniu numer telefonu o ilości punktów na swoim koncie.
 9. W promocji nie mogą brać udziału Klienci, którzy korzystają z innych form promocyjnego nabywania towarów w Sklepie, w tym Klienci posiadający podpisane umowy o promocyjnym nabywaniu towarów.
 10. W przypadku dokonania zakupów artykułów objętych promocją w ilości stanowiącej wielokrotność ilości 100 punktów, Klient otrzymuje odpowiednio większą Nagrodę.
 11. Nagrodę otrzyma każdy Klient, który spełni warunki zawarte w Regulaminie.
 12. Nagrodą w promocji jest uzyskanie rabatu w wysokości 20 złotych brutto za każde 100 punktów uzyskanych w okresie trwania promocji. Nagroda uprawnia do zakupu z rabatem dowolnego produktu lub produktów oferowanych przez Sklep.
 13. Sposób wykorzystania Nagrody:
   
  • Klient może wybrać asortyment z dostępnego w Sklepie i zapłacić w kasie za wybrane towary z uwzględnieniem rabatu zgodnie z pkt 10 Regulaminu.
  • Jeżeli w Sklepie w danym momencie nie będzie wybranego przez Klienta asortymentu, Klient może zamówić wybrany towar zgodnie ze standardową procedurą zamówień.
  • Klient zostanie poinformowany telefonicznie o terminie realizacji zamówienia i możliwości odebrania wybranego towaru.
  • Klient odbierze wybrany towar osobiście w Sklepie i zapłaci w kasie za wybrane towary
   z uwzględnieniem rabatu zgodnie z pkt 10 Regulaminu.
  • Bez względu na ilość zdobytych zgodnie z pkt 10 Regulaminu punktów, jednorazowa wysokość rabatu nie może przekroczy 50% wartość faktury netto za zakupiony towar.
    
 14. Wykorzystanie nagrody może skutkować powstaniem obowiązku podatkowego po stronie uczestnika promocji.
 15. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja w skład, której wejdą:
   
  • Robert Szewczyk – wspólnik Spółki Jaro-Filtr Wrzosek Sp. J.
  • Jacek Wrzosek – wspólnik Spółki Jaro-Filtr Wrzosek Sp. J.
 16. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty zakończenia promocji pod adres Organizatora
 17. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja komisji jest ostateczna.
 18. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg promocji, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje.